خراسان جنوبی

     بيرجند
     آدرس:
     بيرجند - كيلومتر10جاده بيرجند-كرمان شهرك صنعتي فاز دو كارخانه نخ ريسي سابق شركت پخش سراسري ايران
     تلفن:
     0561-2255000