کردستان

     سنندج
     آدرس:
     سنندج - ابتداي جاده سنندج - شهرك صنعتي شماره 1 - خيابان رعدي بعد از شركت ميهن – انبار شرکت پخش سراسری ایران
     تلفن:
     087-33383597