فارس

     شيراز-شعبه یک
     آدرس:
     شيراز - بلوار مدرس خيابان فرصت شيرازي خيابان سردخانه داخل سردخانه بزرگ شيراز انبار شركت پخش سراسري ايران
     تلفن:
     0711-7208161
     شيراز- شعبه دو
     آدرس:
     شيراز
     تلفن:
     09305540757