ساری

     تلفن:

     011-33251438

     آدرس:

     ساری،خیابان 18دی ،قبل از خیابان خیام، روبروی کانون زبان،فروشگاه شیرین عسل

     بابل 1

     تلفن:

     011-32362336

     آدرس:

     بابل ،خیابان شریعتی،روبروی جنگلبانی،جنب بانک ملت،فروشگاه شیرین عسل

     بابل 2

     تلفن:

     011-32292483

     آدرس:

     بابل ،چهارراه شهدا ،خیابان ایت الله سعیدی ،فروشگاه شیرین عسل

     قائمشهر

     تلفن:

     011-42221779

     آدرس:

     قائمشهر،ابتدای خیابان مسعود دهقان،فروشگاه شیرین عسل

     سلمانشهر

     تلفن:

     011-54612013

     آدرس:

     سلمانشهر،میدان 17شهریور،فروشگاه شیرین عسل