اهواز

     تلفن:

     061-33201129

     آدرس:

     اهواز،خیابان گلستان ،خیابان فروردین،نبش بهمن ،مجتمع فروردین،فروشگاه شیرین عسل

     آبادان

     تلفن:

     061-53222512

     آدرس:

     آبادان ،خیابان امیری، نبش خیابان شهرداری،فروشگاه شیرین عسل

     اهواز 2 با هنر

     تلفن:

     061-32273873

     آدرس:

     اهواز باهنر بلوار معلم نرسیده به فلکه نگهبانی، فروشگاه شیرین عسل