سنندج 1

     تلفن:

     087-33281318

     آدرس:

     سنندج، خیابان شهید تعریف ، بعد از کوچه استقلال ،فروشگاه شیرین عسل

     سنندج 2

     تلفن:

     087-33239144

     آدرس:

     سنندج،خیابان آبیدر، روبه روی پیتزا آناهیتا،فروشگاه شیرین عسل